Mazury,

Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej

14.8.12 Anonimowy 0 Comments

Idea Projektu zakłada stworzenie unikalnego, charakteryzującego się wysoką jakością produktu turystycznego w postaci sieci portów i przystani Żeglarskich oraz pomostów cumowniczych, która pozwoli na uprawianie sportów wodnych oraz innych form turystyki na drogach wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.„Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” jest projektem o charakterze ponadregionalnym i całkowicie unikatowym w skali kraju, obejmującym obszar Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Stanowi on odrębną część szerszego przedsięwzięcia, które docelowo obejmie 15 gmin położonych na terenie dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. I etap inwestycji stanowić będzie niezależną część całości Projektu, natomiast etap II będzie dopełnieniem

całości inwestycji, która pozwoli na poprawę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako miejsca atrakcyjnego zarówno turystycznie jak i pod względem inwestycyjnym, co przyczyni się do rozwoju gospodarczo-społecznego regionów i kraju.

Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” realizowany będzie na obszarze 12 gmin położonych na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Przewiduje on realizację 12 zadań (13 obiektów), z łącznej liczby 21 zadań (budowa bądź przebudowa 27 obiektów), przewidzianej do realizacji w ramach całego przedsięwzięcia. W sumie w realizację Projektu zaangażowanych będzie 18 Partnerów.

I Etap realizacji inwestycji obejmie następujące działania:
• rozbudowę 3 portów,
• budowę 6 przystani,
• budowę 2 pomostów cumowniczych,
• budowę 2 mostów zwodzonych.

Dodatkowo planuje się uzupełnienie infrastruktury o elementy zagospodarowania terenu, niezbędne do właściwej obsługi jednostek pływających i turystów w postaci budynków socjalno-bytowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przyłączy i sieci instalacyjnych. Pozwoli to na utworzenie nowej, atrakcyjnej sieci śródlądowych dróg wodnych, a zarazem na wyeksponowanie środowiska przyrodniczego Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, które należą do rejonów o wyjątkowych i różnorodnych walorach przyrodniczych i kulturowych, unikalnych w skali Europy, a jednak dotąd całkowicie niewykorzystanych. Jest to obszar o niespotykanym potencjale krajobrazowym i charakterze hydrograficznym. Uzupełnieniem powstałej oferty i atrakcji na trasie będzie dziedzictwo kulturowe terenów Żuław: zamki gotyckie, zwodzone mosty, śluzy, obiekty sakralne, zabytkowa architektura.

Ze względu na wyjątkowe uwarunkowania dające możliwość uprawiania zarówno turystyki śródlądowej jak i morskiej, obszar ten stwarza ponadto wyjątkowe warunki dla rozwoju obu tych form turystyki wodnej równocześnie: jachtingu, rejsów statkami żaglowymi i pasażerskimi itp. Biorąc pod uwagę dostępność dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego od strony szlaków śródlądowych i morza, atrakcje turystyczne oraz walory przyrodnicze i kulturowe można uznać, że dzięki utworzeniu kompleksowej infrastruktury obszar ten będzie najlepiej przygotowany i przyjazny do uprawiania turystyki wodnej w Polsce.

W ramach Projektu przewiduje się również utworzenie spójnego systemu informacyjno-promocyjnego (SIP), który zapewni rozpoznawalność i rozpowszechnienie nowej oferty turystycznej.

Projekt skierowany jest do różnych grup odbiorców, przede wszystkim służył będzie zaspokojeniu potrzeb turystyki rodzinnej – obejmującej przejażdżki statkami wycieczkowymi i tramwajami wodnymi. Drugą grupę stanowić będą Żeglarze i „wodniacy” pływający jachtami i innym sprzętem wodnym, w tym uczestnicy różnego rodzaju regat i zlotów, jak również miłośnicy historii i dziedzictwa kulturowego Pośrednimi odbiorcami Projektu będą także przewoźnicy oraz inne podmioty oferujące usługi okołoturystyczne. Atrakcyjność infrastruktury i usytuowanie „Pętli Żuławskiej” na Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70 oraz w rejonie Morza Bałtyckiego, sprawia ponadto, że oferta turystyczna skierowana będzie zarówno do turystów polskich jak i zagranicznych.

Na program inwestycyjny I etapu Projektu składa się realizacja 12 zadań infrastrukturalnych, w ramach których przeprowadzone będą inwestycje obejmujące w sumie 15 obiektów. Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i środowiskowe, poszczególne przedsięwzięcia znacznie różnią się zakresem robót budowlanych. Wszystkie są jednak niezbędne dla poprawy atrakcyjności i dostępności dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, gdyż aktualnie stan ich wykorzystania jest znikomy.

źródło wrota.warmia.mazury.pl

0 comments: