Różne

Bezpłatne ubezpieczenie na czas wojaży

12.7.11 Anonimowy 0 Comments

które w razie wypadku czy choroby pozwoli na skorzystanie z opieki zdrowotnej. To ważne, szczególnie, jeśli plany urlopowe wiążemy z wyjazdem zagranicznym.


 


Na rynku ubezpieczeń nie brakuje ofert dla turystów. Możemy jednak uniknąć kosztownych polis, wyrabiając bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ poświadcza prawo osoby ubezpieczonej oraz członków jej rodziny do świadczeń medycznych poza terytorium kraju. Jednocześnie nie jest ona dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, uprawniającego do świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

EKUZ gwarantuje nieograniczony dostęp do usług zdrowotnych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w kraju tymczasowego pobytu opieka medyczna jest odpłatna, wówczas osoba ubezpieczona jest zobowiązana pokryć koszty leczenia,  które po powrocie do kraju zostają zwrócone. Dlatego ważne jest by wcześniej zapoznać się z obowiązującym w danym państwie systemem zdrowotnym i przygotować się na ewentualne wydatki. Ubezpieczenie obejmuje tylko usługi medyczne, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.


Komu przysługuje karta EKUZ?
Narodowy Fundusz Zdrowia sporządził listę osób, którym przysługuje prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wśród nich są przede wszystkim osoby ubezpieczone w NFZ, a także nieubezpieczone kobiety w ciąży. W szczególnych wypadkach prawo do EKUZ przysługuje również osobom objętym decyzją wójta, a także nieubezpieczonym małoletnim obywatelom polskim, którzy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP.
Docelowo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest przeznaczona dla osób, które:


* wyjeżdżają czasowo w celach turystycznych,


* wyjeżdżają w celach związanych z pracą np. w związku z delegacją pracowniczą,


* wyjeżdżają do szkoły lub na uczelnie w celu kształcenia się,


* wyjeżdżają w celu poszukiwania zatrudnienia.


Jak uzyskać kartę EKUZ?


Decyzją Prezesa NFZ od 1 stycznia 2011 r., aby otrzymać kartę, nie trzeba już składać wniosku w Oddziale Wojewódzkim Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, można to zrobić w dowolnym Oddziale Wojewódzkim. Dotyczy to jednak wyłącznie osób posiadających status ,,ubezpieczonego’’, a także osób znajdujących się w sytuacji wyjątkowej np. uczących się, wykonujących pracę, bądź posiadających zatrudnienie w miejscu odrębnym niż województwo, a także osób posiadających pilną potrzebę uzyskania EKUZ z uwagi np. na wyjazd turystyczny.

Wniosek dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl.


Potrzebne dokumenty
Należy pamiętać, że poza kserokopią dowodu osobistego wnioskodawca będzie musiał przedstawić ksero innych dokumentów poświadczających prawo do świadczeń zdrowotnych tj.


* ostatni odcinek RMUA bądź aktualnie podstemplowaną książeczkę ubezpieczeniową – w przypadku pracowników,


* dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą,


* zaświadczenie z KRUS zawierające okresy odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS,


* legitymacja emeryta/rencisty, bądź ostatni odcinek renty/emerytury – w przypadku emerytów i rencistów,


* zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek zdrowotnych - w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy.


EKUZ dla członka rodziny
Ubezpieczony wnioskodawca może starać się o przyznanie karty również dla członka swojej rodziny np. nieubezpieczonego małżonka, ucznia czy studenta. W tym celu do wniosku musi dołączyć stosowny dokument potwierdzający jego ubezpieczenie oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ członka rodziny. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek należy zaopatrzyć w dokument potwierdzający kontynuację nauki bądź orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.


Termin ważności EKUZ
Okres ważności karty zróżnicowany jest w zależności od osoby ubiegającej się o jej wydanie. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy otrzymują kartę na okres 2 miesięcy, emeryci zaś na okres 5 lat. Kartę ważną na okres 6 miesięcy mogą uzyskać osoby zatrudnione, prowadzące własną działalność, studenci, renciści, kobiety w ciąży i w okresie porodu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, a także dzieci i młodzież do 18 roku życia. Kartę ważną na okres do 42 dni od dnia porodu przysługuje kobietom w okresie połogu posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP. Najdłuższy jednak termin ważności karty EKUZ do 90 dni mogą uzyskać osoby, które spełniają wymogi dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i uzyskały decyzję stosownego organu np. wójta.

Iwona Karkus
Redaktor Bankier.pl
i.karkus@bankier.pl


Fot. Marta Legieć

0 comments: