Hiszpania,

Hiszpania: Bioparc - wśród antylop, żyraf i nosorożców

1.11.12 Anonimowy 0 Comments

Bioparc to ogród zoologiczny w Walencji, który został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami. Odwiedzający znajduje się wśród naturalnego środowiska oglądanych zwierząt. Zwierzęta, otaczająca roślinność i krajobraz tworzą całość, która pozwala poznać złożoność poszczególnych ekosystemów.


Spacerując po parku odwiedzający znajduje się na sawannie, wśród stad antylop, żyraf czy nosorożców. Ma możliwość obserwo­wać lwy wygrzewające się na skałach, stada dzików i hien, odkrywać życie podziemne w gnieździe termitów, spacerować po lesie tropi­kalnym w poszukiwaniu goryli, stad bawołów lub leopardów. Pod powierzchnią wody kryją się krokodyle i hipopotamy oraz ławice kolorowych ryb.

Najważniejszym celem twórców parku było przekazać odwie­dzającym w najwłaściwszy sposób misję z jaką powstał park, która brzmi: tylko chroniąc naturalne środowisko danego gatunku możemy ochronić ten gatunek od wyginięcia. Poprzez rozpowszechnianie wiedzy, edukację spo­łeczeństwa oraz dba­nie o zrównoważony rozwój można pobu­dzić zainteresowanie ochroną zwierząt i ich ekosystemów. Reali­zując swoją misję Bio­parc uczestniczy w światowych progra­mach ochrony środo­wiska, współpracując z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody. Funkcję edukacyjną spełnia poprzez roz­mieszczone w parku centra informacyjne, filmypokazywanenamonitorach w różnych miejscach parku czy tablice informacyjne. Promując zrównoważony rozwój Bioparc został wyposażony w insta­lacje najnowszej generacji pozwalające na oszczędność energii i ekologiczne wykorzystanie zasobów (np. oczyszczalne i uzdatnia­nie wody). W parku pracują specjaliści najwyższej klasy, którzy zajmują się zwierzętami: opiekunowie, biolodzy i weterynarze oraz specjaliści zajmujący się florą.

Bioparc, jest miejscem, w którym zwierzęta i ich naturalne środowisko są najważniejsze, ale Bioparc nie tylko zwraca uwagę na istotę i wagę ochrony środowiska, ale jest jednocześnie wspa­niałym i komfortowym miejscem wypoczynku.

Na 100.000 m2 powierzchni odtworzono ekosystemy afrykań­skie: sawannę, lasy z Madagaskaru oraz krajobraz Afryki równiko­wej. Zwierzęta, rośliny oraz krajobraz tworzą całość, która pozwala zrozumieć zależności pomiędzy poszczególnymi elementami eko­systemu.

Sawanny afrykańskie skupiają największą liczbę zwierząt rośli­nożernych na świecie. W Bioparcu na powierzchni 1 hektara zostały odtworzono lasy akacjowe i łąki na których można podziwiać zebry, afrykańskie antylopy, bles­bok (antylopa krętoroga), marabuty, żyrafy czy żura­wie. W miejscu, gdzie odtworzono krajobraz ziem plemion Samburu można podziwiać grupę reprodukcyjną białego nosorożca, hieny, warany, dziki, lisy. W tej części parku zostało także przed­stawione podziemne życie sawanny. W norze mrów­nika można oglądać to zwierzę. Mrównik prowadzi samotniczy tryb życia i jest znakomicie przysto­sowane do grzebania w ziemi, żywi się mrów­kami lub termitami. Obok można podzi­wiać nory lisów, myszy czy mangust. W innej części parku znajdują się kopje. Kopje, to typowe dla obszaru sawanny samotne duże grani­towe skały. W okolicy tych skal tworzy się specyficznymikrokli­mat, inny niż ten, który istnieje w ota­czającym morzu traw. Bardzo często na skałach odpoczy­wają lwy, traktując je jako punkty obserwacyjne czy ptaki.

Innym charakterystycznym miejscem sawanny w Bioparcu jest obszar, w którym znajduje się las palm – przypominający Park Naro­dowy Amboseli z Kenii czy las baobabów, w którym żyje stado słoni afrykańskich, największych ssaków żyjących na ziemi.

Afryka równikowa to kolejny charakterystyczny obszar poka­zany w Biparcu. obejmujący 3.269 m2. Roślinność równikowa, roz­wijająca się pod wpływem wilgoci to wiecznie zielone lasy równikowe z palmą oliwną, rafią (Raphia), lianamiiepifitami. Życie w tych lasach jest bardzo bogate i zróżnicowane, jest miejscem spotkań niezliczonej liczby gatunków zwierząt i roślin. W tej części Bioparcu do najciekawszych okazów należą leopard, goryle oraz małpy. Tutaj dominuje ogromny samiec goryl Mambie. Samice Dorley i Fossey są mniejsze. Goryle są gatunkiem zagrożonym i dlatego zajmują ważne miejsce w działalności Bioparcu. Ta cześć parku jest zorga­nizowana w taki sposób, aby odwiedzający miał jak najbliższy kon­takt z naturą. Jest wiele zacienionych miejsc, pozwalających kom­fortowo podziwiać naturę, wiele szyb, które pozwalają oglądać zwierzęta z bardzo małej odległości. Jedyny ogród zoologiczny na świecie, gdzie goryle wędrują nad głowami odwiedzających.

Wyspa Madagaskar, która oddzieliła się od kontynentu afrykańskiego 160 milionów lat temu reprezentuje ekosystem pełen gatunków ende­micznych, ponieważ fauna i florarozwijałysięwizo­lacji. Wędrując przez mokre puszcze z Madaga­skaru można obserwować wspaniałe okazy fauny, wśród, których wyróżniają się lemury.

www.bioparcvalencia.es

0 comments: