cło,

Ryzykowne pamiątki z wakacji

2.7.12 Anonimowy 0 Comments

Nawet pięć lat więzienia grozi za przywiezienie z wakacji torebki czy paska z krokodyla. Gdy jesteś za granicą, uważaj co kupujesz na miejscowych straganach.

Dlaczego gatunki giną i dlaczego są umieszczone na listach, których wywóz i przywóz jest zabroniony bez odpowiednich dokumentów ?

Takie zwierzęta jak krokodyle, węże czy warany są  zagrożone m.in. z powodu popytu na wyroby wykonywane z ich skór.  Turysta, który wyjeżdża na wycieczkę stykając się z wystawianymi  "pamiątkami" odnosi wrażenie, że wykonywanie takich wyrobów jest  tradycyjną czynności miejscowej ludności, a ich wyrób jest legalny i  kontrolowany. Tak było najprawdopodobniej kiedyś, kiedy takie rzeczy  były wykonywane wyłącznie na potrzeby mieszkańców danego regionu. Dzisiaj zwierzęta giną tysiącami, zabijane na potrzeby ruchu turystycznego. Zwierzęta te najczęściej są pozyskiwane z naturalnego środowiska  ponieważ taka forma czerpania korzyści jest formą najprostszą i  najtańszą.
Tak więc w stosunku do określonych gatunków to ruch turystyczny i popyt na tego typu wyroby doprowadził do zagrożenia ich istnienia.
Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy o tym.

Nie kupujmy podczas wycieczek zagranicznych pamiątek wykonanych ze zwierząt. Zakaz, o którym mowa powyżej, dotyczy przywozu lub wywozu bez odpowiednich dokumentów.
GRUPY GATUNKÓW

przykładowe OKAZY

krokodyle

torebki, paski, buty, okazy wypchane

warany

torebki, buty, paski, okazy wypchane

węże należące do dusicieli– np. pytony, boa, anakondy

torebki, buty, paski, spodnie, kurtki

korale rafotwórcze

kawałki rafy koralowej oraz wyroby wykonane z koralowców

przydacznie – małże z oceanów i mórz tropikalnych

muszle i wyroby z nich

dzikie koty – np. lamparty, oceloty, rysie, lwy, gepardy, tygrysy

wyroby wykonane z ich skór i kości, trofea myśliwskie, medycyna dalekiego wschodu

niedźwiedzie

skóry, czaszki, trofea myśliwskie, medycyna dalekiego wschodu

papugi

(wyjątkiem jest nierozłączka czerwonoczelna, papużka falista, nimf i aleksandretta obrożna, które nie są objęte ochronią).

żywe okazy jako zwierzęta hodowane w domach, jaja, pióra, okazy wypchane

ptaki drapieżne

(z wyjątkiem 4 gatunków urubu /sępników/ – należących do rodziny kondorowatych)

pióra, jaja, wypchane okazy, żywe okazy do celów sokolnictwa

wszystkie jesiotrokształtne, czyli np. jesiotry z których pochodzi kawior

kawior

Storczyki, kaktusy, wilczomlecze a także niektóre rośliny owadożerne

żywe rośliny, bulwy, cebulki


Jak uzyskać odpowiednie dokumenty.

Gatunki zagrożone wyginięciem zostały umieszczone w grupach  A, B, C i D.

Przywóz okazów na teren Unii Europejskiej.

Grupa A zawiera gatunki najbardziej zagrożone wyginięciem i na ich przywóz  zezwolenia wydaje się sporadycznie, a obrót nimi jest pod ścisłą  kontrolą. Osoba decydująca się na przywóz na terytorium Unii  Europejskiej okazu z grupy A musi uzyskać komplet dokumentów. Komplet  ten składa się z zezwolenia importowego (wydanego w pierwszej kolejności  przez organ administracyjny Konwencji Waszyngtońskiej** kraju, do  którego ma być przywieziony okaz), oraz zezwolenia eksportowego lub  świadectwa reeksportu (które wydawane jest, w drugiej kolejności, przez  organ administracyjny Konwencji Waszyngtońskiej państwa z którego ma  nastąpić wywóz okazu).

Grupa B są to gatunki, które nie są tak  zagrożone jak gatunki z grupy A lecz mogą stać się takimi jeżeli ich  obrót nie będzie kontrolowany.
Aby uzyskać odpowiednie zezwolenie na przywóz do Unii Europejskiej okazów gatunków z grupy B, należy uzyskać  odpowiednie zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu z kraju, z  którego okaz jest wywożony, a następnie, przed przywozem okazu, uzyskać  zezwolenie importowe kraju UE, do którego chcemy przywieść okaz  (zezwolenia i świadectwa wystawiają organy administracyjne Konwencji  Waszyngtońskiej odpowiednich państw**).

Grupa C  do tego załącznika zostały zgłoszone gatunki, które poszczególne kraje uznały, iż należy je chronić.
Na ich przywóz niezbędne jest posiadanie  odpowiedniego dokumentu z kraju wywozu (takim dokumentem w zależności od  gatunku i kraju wywozu może być zezwolenie eksportowe lub świadectwo  reeksportu lub świadectwo pochodzenia) i wypełnienie zawiadomienia o  przywozie (zgłoszenia importu) ten dokument wypełnia osoba, która  dokonuje przywozu.

Grupa D  w grupie tej umieszczono gatunki, których przywóz musi być rejestrowany. Do ich przywozu wystarczy jedynie wypełnione zawiadomienia o przywozie (zgłoszenie importu) – ten dokument wypełnia osoba, która przywozi okaz.

Wywóz okazów z Unii Europejskiej

Grupa A  aby wywieźć z terenu UE okaz  z tej grupy, należy uzyskać w pierwszej kolejności zezwolenie importowe  kraju do którego będzie wywożony okaz i na jego podstawie ubiegać się o  zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu kraju wywozu UE (**),  które musi być przedstawione organom celnym do kontroli.

Grupa B i C do wywozu niezbędne jest przedstawienie zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu wydanego przez odpowiedni organ kraju wywozu UE (**).

Grupa D wywóz okazów umieszczonych w grupie D nie podlega przedmiotowym ograniczeniom.

UWAGA kontrola celna

-      Wszystkie wymagane dokumentu wraz z okazem muszą być przedstawione  do granicznej kontroli celnej w chwili jego przywozu lub w wyznaczonych  jednostkach administracyjnych organów celnych w przypadku wywozu z  terenu Unii Europejskiej.
-      Jedynie oryginały dokumentów wraz z towarzyszącymi im odpowiednimi kopiami są honorowane  przez organy celne. Przedstawienie kopii dokumentów bez oryginału  (jeżeli jest wymagany) jest niezgodne z przepisami regulującymi obrót  gatunkami zagrożonymi wyginięciem.
-      Zgłoszenie do kontroli przywożonego okazu wraz z odpowiednimi dokumentami może  nastąpić jedynie na granicy Unii Europejskiej (przejścia graniczne,  międzynarodowe porty lotnicze lub międzynarodowe porty morskie) podczas  jej przekraczania. Zgłoszenie przywiezionych okazów w  urzędach wewnętrznych (oprócz wyjątków określonych w przepisach) jest  niezgodne z przepisami.

UWAGA  odpowiedzialność karna

Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia przez  granicę Unii Europejskiej okazów należących do gatunków zagrożonych  wyginięcie na mocy art. 128 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) jest przestępstwem, a osoba która dokonała nielegalnego przywozu lub usiłowała dokonać nielegalnego wywozu okazu podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy do 5 lat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY GATUNKóW  ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM OKREŚLONE SĄ ODSTĘPSTWA ORAZ WYJĄTKI OD OGóLNYCH  ZASAD, ICH ZASTOSOWANIE WYMAGA SZCZEGóŁOWEJ ANALIZY KONKRETNYCH  PRZYPADKóW.

Szczegółowe informacje w konkretnych przypadkach można uzyskać w następujących instytucjach:
1. Ministerstwo Środowiska Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
2. Izby Celne – koordynatorzy ds. CITES
3. Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Celnej

źródło mf.gov.pl

0 comments: